B.P. Koirala Institute of Health Sciences

Telemedicine Patient registration

Fields marked with red are compulsory. We request you to fill up all the fields.
बिरामीको नाम लेख्नुहोस ।
बिरामीको उमेर उल्लेख गर्नुहोस ।
कुनै एक रोज्नुहोस ।
माथिको लिष्टबाट आफु बसोबास गर्दै रहेको पालिकाको नाम छान्नुहोस ।
कुनै एक रोज्नुहोस । हामी तपाईलाई सम्पर्क गर्छौ ।
माथिको लिष्टबाट तपाईको स्वास्थ्य समस्या के हो छान्नुहोस ।
e-Health & Telemedicine Programme & Computer Management Section, BPKIHS initiative.